Privacy Verklaring

 

Wij hechten groot belang aan jouw privacy en aan het veilig verwerken van jouw persoonsgegevens. Conform de nieuwe Europese regelgeving (GDPR) willen wij je informeren over de verwerkingen die wij met jouw persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om ze te beschermen.

1 Verantwoordelijken

De vzw Organisatie Broeders van Liefde is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens.

Met vragen over uw privacy kan je terecht bij de ‘data protection officer’ (DPO) van de vzw. Die is gemakkelijk per mail te contacteren (DPO@broedersvanliefde.be).

2 Verwerkingen

2.1 Verwerkingsdoeleinden

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het bekend maken van vacatures
 • Om sollicitaties te behandelen
 • Voor het behandelen van je vraag die je op ons contactformulier hebt ingegeven.

2.2 Verwerkte persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • identificatiegegevens (in het bijzonder voornaam en naam);
 • contactgegevens (in het bijzonder telefoonnummers, adresgegevens, emailadres);

2.3 Ontvangers

 • Er zijn geen externe ontvangers
 • Mogelijke interne ontvangers: webmaster en personeelsdienst.

2.4 Bewaartermijn

We zullen jouw gegevens niet langer verwerken dan nodig om de gestelde doeleinden te bereiken.

3 Rechten inzake privacy

3.1 Rechten uitoefenen

Je kunt je steeds op onderstaande rechten beroepen:

 • recht op informatie: je mag vragen welke gegevens van jou er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom we die persoonsgegevens nodig hebben of gebruiken en hoe lang ze bewaard worden;
 • recht op inzage: je mag steeds de gegevens die wij over jou hebben inkijken a.d.h.v. een kopie;
 • recht op verbetering: indien je fouten in jouw gegevens vindt, mag je vragen om dit aan te passen. Je kunt ook aanvullingen toevoegen aan je gegevens;
 • recht op gegevenswissing: je kunt vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor ons, permanent en volledig verwijderd worden;
 • recht op beperking van de verwerking: indien je bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien je bepaalde gegevens wenst over te dragen dan zullen we dit faciliteren (in de mate van het mogelijke);
 • recht van bezwaar: indien je niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van jou verwerkt worden, kan je je hiertegen verzetten;
 • recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: we gebruiken geen algoritmes om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) je gegevens;
 • recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men jou voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan je te allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.

Als je meer uitleg wil of als je gebruik wil maken van een van deze rechten kan je de DPO contacteren per mail (dpo@broedersvanliefde.be) of per brief (DPO p/a organisatie Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 Gent). Bij eventuele disputen of twijfel, kan je ook contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens, die vroeger de privacycommissie heette. Haar website is momenteel: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

3.2 Geautomatiseerde besluitvorming

Je gegevens worden niet onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming.